VOSYNEK, P. Deformačně-napěťová analýza povrchové náhrady kyčelního kloubu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Návrat, Tomáš

Diplomant prokázal schopnost samostatně řešit poměrně komplikované téma. V práci jsou použité postupy vyžadující velmi dobrou znalost výpočtového programu ANSYS. Vyzvednout je zapotřebí také využití experimentálního modelování pro řešení dílčích problémů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Janíček, Přemysl

Jedná se o diplomovou práci z oboru klinické biomechaniky, konkrétně z oblasti povrchové náhrady kyčelního kloubu. Práce je přínosná jak pro oblast poznávací biomechaniky, tak i ori chirurgickou praxi. Diplomant prokázal, že zvládl programové systémy MKP, že je mu vlastní "umění modelovat" i v oblasti simulačního modelování, a že výsledky výpočtu je schopen prezentovat a analyzovat. Diplomant navíc realizoval statistické posouzení vlivu stochastického charakteru hodnot modulu pružnosti na deformačně napěťové stavy v kostní tkáni krčku kyčelního kloubu. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 9762