BAJER, D. Design domácího kina. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Rubínová, Dana

Pro design je důležité i hodnocení designérských kvalit práce: řešení modelu - A, úroveň tvarové kultivace - A, barevnost navrženého designu - B a grafická úprava výkresů - A. Řešení se vyznačuje nejen tvarovou provázaností jednotlivých prvků, ale zejména elegancí spočívající v jednoduchosti a stylovosti. Minimalistické tvarosloví zaujme v kontrastu k odhalení techniky jinak standardně skryté. Otázkou je materiálové řešení ovládací oblasti DVD z hlediska otisků prstů. Ocenit nutno vytvoření plně funkčního modelu dokladujícího realizační potenciál návrhu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Karásek, David

Hodnocení dalších důležitých aspektů práce: řešení fyzického modelu B, úroveň tvarové kultivace B, navržená barevnost B, grafická úprava výkresů B

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 9706