ZIKMUND, T. Měření rychlosti objektu pomocí Fourierovy transformace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Štarha, Pavel

Student diplomovou práci vypracoval samostatně a projevil velký zájem o danou problematiku. Též projevil schopnost tvůrčí práce, o čemž svědčí vytvořená netriviální aplikace, která využívá nových metod měření rychlosti objektu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Martišek, Karel

Zadání diplomové práce bylo splněno v celém rozsahu. Zvolené téma je v praxi výborně využitelné a svojí náročností odpovídá požadavkům, které jsou kladeny na diplomovou práci. Celá práce je velmi dobře a přehledně uspořádaná. První část obsahuje kompletní teoretickou přípravu pro část druhou, ve které vlastní výpočet rychlosti probíhá. Všechny dosažené výsledky jsou ověřeny praktickým měřením.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 9730