ZATLOUKAL, L. Odlehčení ojnice vznětového řadového čtyřválce. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Novotný, Pavel

Práce splnila všechny zadané cíle. Student pracoval průběžně. V práci jsou navíc zahrnuty i další výsledky typu 3D skenování ojnice atd. Výsledky lze využít v praxi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Ramík, Pavel

Předložená diplomová práce Lukáše Zatloukala měla za cíl s využitím výpočtových analýz navrhnout odlehčení stávající ojnice vznětového motoru. Při tvorbě CAD modelu ojnice z výkresové dokumentace diplomant výkresem definovaný tvar kontroloval s použitím metod reverzního inženýrství, což lze považovat za jeden z kladů práce. Podobně redukci ojnice do hmotných bodů, potřebnou pro určení setrvačných sil, diplomant určil s pomocí CAD systému a srovnal získané hodnoty s výsledky metody odkývání ojnice, jak je uvedeno na str. 34. Určované zatížení ojnice silami od tlaku plynů a silami setrvačnými v kapitole 5.2 je provedeno standardním postupem a nemám k němu vážnějších výhrad. Postup vytváření výpočtového modelu včetně použití prutových náhrad v okách ojnice, zadání předpětí šroubů podchlazením materiálu a použití kontaktů odpovídá požadavkům řešení. Následnou analýzou napjatosti s vytvořením zátěžného cyklu ve vybraných bodech a analýzou únavového namáhání pomocí programového celku FEMFAT diplomant získal výsledky, které mohly být využity k návrhu odlehčené varianty ojnice. U odlehčené varianty ojnice bylo diplomantem provedeno srovnání jejího vlivu na vyváženost motoru, s prezentovaným pozitivním účinkem lze jistě souhlasit. Následně byla u odlehčené varianty provedena opět analýza napjatosti a únavové bezpečnosti. K tvorbě prutových náhrad u odlehčené varianty mám však výhradu, když na str. 61 diplomant uvádí, že "u lichoběžníkového tvaru oka není možné natáhnout prvky Link 10 až k okraji oka, neboť spodní část oka je širší než horní". Možné to samozřejmě je, pouze to nelze automaticky provést použitým makrem určeným původně pro jednodušší válcové oko. Po formální stránce je práce na poměrně dobré úrovni, některá hodnocení by však mohla dle mého názoru vhodněji formulována, např. v závěrečném zhodnocení práce. Jinak lze s uvedenými závěry práce v zásadě souhlasit. Celkové lze říci, že práce svým rozsahem splnila cíle dané zadáním, diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 9618