OŠMERA, P. Hnací ústrojí osmiválcového leteckého motoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Píštěk, Václav

Student postupoval při zpracování diplomové práce samostatně a iniciativně, na konzultace přicházel připraven, zadání bylo splněno ve všech bodech.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Novotný, Pavel

Diplomová práce má rozsah 63 stran a je doplněna obsáhlou výpočtovou přílohou (104 stran), u níž však žel chybí seznam příloh, což poněkud ztěžuje čtenáři orientaci. Rozčlenění diplomové práce na jednotlivé kapitoly je účelné, řešení jednotlivých dílčích problémů na sebe logicky navazuje, podrobnější výpočty jsou uvedeny v příloze. Zadání bylo splněno v celém rozsahu, v závěru práce je uvedeno, že klikový hřídel nevyhovuje z hlediska namáhání torzními kmity. Bylo by vhodné navrhnout takovou variantu klikové hřídele, která splňuje všechny kritéria.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 9615