MÍČEK, P. Design výtahu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Zvonek, Miroslav

Hodnocení designérských kvalit práce řešení modelu: řešení modelu - B úroveň tvarové kultivace - B , barevnost navrženého designu - C, grafická úprava výkresů - B. Netradiční a funkčně zajímavá koncepce může být přínosem i přes své finanční nároky, pohyb zdviže spojením horizontálního natáčení s vertikálním pohybem může být pro uživatele estetickým zážitkem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Karásek, David

Hodnocení dalších důležitých aspektů práce: řešení fyzického modelu B, úroveň tvarové kultivace A, navržená barevnost A, grafická úprava výkresů B

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 9693