ZEDNÍČKOVÁ, P. Neenergetické využití lignitu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Pekař, Miloslav

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Studium literatury a její zpracování C
Využití poznatků z literatury C
Kvalita zpracování výsledků C
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce D
Celkový přístup k řešení úkolů B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Taraba, Boleslav

Připomínky k práci: Má zásadní připomínka se týká způsobu zpracování rešeršních pramenů. Autorka zřejmě až příliš podlehla "kouzlu snadnosti automatického překladače" odborného textu z angličtiny do češtiny a takovýto překlad již nepodrobila důkladnější úpravě a odborné stylizaci.. Z možných (četných) příkladů vybírám: Str. 16, 1.odst., 4. řádek - je uvedeno: "povrchová funkčnost"; mělo (spíš) být: "funkční skupiny na povrchu". Str. 18, 2.odst., 1. řádek - je uvedeno: "adsorpčních izotermů Methylenu blue", mělo (spíš) být: "adsorpčních izoterem methylénové modři" Str. 19, 2.odst., 19+20. řádek - je uvedeno: "rovnovážná adsorpce izotermů pro jednosložkovou adsorpci", mělo (spíš) být: "rovnovážná adsorpční izoterma (jedné) složky". Str. 20, poslední řádek - je uvedeno: "sorpční kineze", mělo (spíš) být: "kinetika sorpce". V plné verzi si pak dovolím uvést příklady formulací, které by na úrovni ("ani") bakalářských prací skutečně neměly být: Str. 21, 1.odst.: "Přestože vodní molekuly mají rovněž slučivost se stejnými kyslíkovými stanovišti, skrytý benzenový kroužek interakce činí fenolovou adsorpci energeticky příznivější". Str.21, 3.odst.: "Adsorpční rovnováhy bylo dosaženo mezi 40 a 70 minutami pro všechny kladné ionty, což je mezi 10 a 30 minutami".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C
Logické členění práce B
Kvalita zpracování výsledků C
Využití literatury a její citace C
Interpretace výsledků, jejich diskuse C
Závěry práce a jejich formulace C
Formální úroveň práce – celkový dojem D
Úroveň jazykového zpracování E
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 8434