ŽŮRKOVÁ, P. Vliv tepelného opracování na trvanlivost vybraných potravinářských výrobků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Ing.Petr Koflak

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Ing.Gabriela Dereňová

Práci hodnotím pozitivně, nicméně mám následující připomínky: V literární části chybí citace obrázků, tabulek a grafů. Tabulky a grafy experimentální části by bylo vhodné očíslovat a doplnit názvy. Oddíl Senzorická analýza je nelogicky členěn, což způsobuje horší orientaci v práci, jednotlivé kapitoly by měly být očíslovány: 5.3.1. Hodnocení Bůčkové pomazánky... až 5.3.12. Duben 2008. Pro přehlednost bych práci doplnila o seznam obrázků, tabulek a grafů. Ze závěru práce vyplývá, že u obou hodnocených výrobků byly prováděny všechny tři analýzy, tyto však byly prováděny jen u Bůčkové pomazánky, u výrobku Sterilované zelí byla prováděna pouze Senzorická analýza.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Logické členění práce B
Kvalita zpracování výsledků C
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace C
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 8448