TLAPÁK, T. Akumulační řetězový dopavník [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Špička, Jiří

Diplomová práce je zpracována přehledně, pečlivě a racionálně. Diplomat si počíná zkušeně a jeho dlouhodobé působení ve firmě je zřejmé. Výkresová dokumentace je zpracována precizně. Požadavky zadání jsou splněny v plném rozsahu. Kladem práce je její realizace. Diplomová práce dokumentuje svědomitý a pečlivý přístup diplomanta k vlastnímu řešení. Diplomant prokázal velmi dobré odborné a technické znalosti. .

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Winkler, Tomáš

Toto zadání vychází z reálného vývojového projetku probíhajícího ve firmě TMT spol. s r.o. Chrudim, pro firmu PCI. Dopravníky tohoto typu – oběh palet + akumulace v horní i dolní větvi – nejsou příliš obvyklé a je známo několik principů řešení. Autor DP rozpracoval řešení s nestandartním kladičkovým řetězem od firmy IWIS. V zadání bylo rovněž požadováno vypracovat co nejjednodušší a nejlevnější řešení při zachování požadavků pro práci v automobilovém průmyslu (vysoká spolehlivost, min. údržba, rychlá opravitelnost atd.). Dá se říct, že tato DP splňuje většinu zadaných parametrů, konstrukce je jednoduchá, promyšlená a technologicky snadno vyrobitelná, s jedinou vyjímkou a to jsou stopery – druhá varianta. Navržená koncepce stoperu je zbytečně složitá a výrobně drahá, navíc dvojice zastavovacích kladek se vzhledem ke kinematice a vůlím v uložení čepů stoperu chová jako vahadlo a to může způsobovat nepřesnosti při zastavování palety a krátkou životnost otočných uložení stoperu. Byla již diskutována nová alternativa, avšak z časových důvodů není uvedena v této DP. Pro úplnost je třeba dodat, že se v této podobě jedná o vývojový prototyp, který je možné provozovat pouze za specifických podmínek. Reálný dopravník bude doplněn zakrytím nebezpečných míst tak, aby nemohlo dojít ke zranění obsluhy, což by mohlo být v DP zmíněno. Celkově práci hodnotím jako velmi dobře zpracovanou. Zpracoval: ing. Tomáš Winkler, TMT spol. s r.o. Chrudim V Chrudimi, 20.5. 2008

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 9586