KERNOVÁ, M. Využití finanční analýzy v podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Konečný, Miloš

výborně

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A výborně
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A výborně
Odborná úroveň navrhované části A výborně
Přínos a praktické využití návrhu A výborně
Iniciativa a samostatnost při zpracování A výborně
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 A výborně
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A výborně
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hoňka, Petr

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 8451