MACEČEK, I. GPS navigace pro venkovní pruzkumný robot [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Žalud, Luděk

Student vypracoval bakalářskou práci na téma GPS navigace pro průzkumný venkovní robot. Student dobře pracoval s literaturou, problémy pravidelně konzultoval, pracoval iniciativně. Důležitý je také fakt, že tato práce je součástí práce týmu na autonomním robotu pro soutěž typu Robotour. Práce svědčí o studentově schopnosti pracovat na zadaném problému a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
91

Posudek oponenta

Kopečný, Lukáš

Úkolem studenta bylo navrhnout a realizovat GPS navigaci pro venkovní pruzkumný robot. Zadání, jež předpokládá průměrný rozsah znalostí, bylo bez splněno, i když navigace byla simulována člověkem místo na robotu (z důvodu chybějících komponent). Práce o rozsahu 52 stran je logicky členěna do 8 kapitol. Student se v přiměřené míře věnuje popisu principu, porovnání, ralizace stanice a řídicího software, měření a výsledkům vlastní navigace. Práce působí uceleně a navržený systém funkčně. Práci lze z větší části označit za původní. Student jistě projevil inženýrské schopnosti a doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 18/20
Odborná úroveň práce A 46/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
91

eVSKP id 13775