FENDRYCH, A. Samovolný rozpad ozónu rozpuštěného ve vodě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Mega, Jaroslav

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce B
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Dolejš, Petr

Adam Fendrych zpracoval bakalářskou práci, která má celkem 62 stran a cituje v ní 32 odkazů převážně zahraniční primární literatury. Hodnocení této práce bude velmi stručné, protože ji považuji za natolik kvalitní, že zpracováním převyšuje teoretickou část naprosté většiny diplomových prací, které byly úspěšně obhajovány. Práce obsahuje opravdu kvalitní přehled zadané problematiky, je výborně a logicky členěna, obsahově vyvážená. Lze říci, že autor dokonce překročil rozsah zadání například tím, že velmi dobře referuje například i o pokročilých oxidačních procesech (AOP). Autorovi opravdu upřímně gratuluji k vynikající práci. Lze říci, že vytvořil dobrý základ pro malé kompendium o ozonizaci při úpravě vody v českém jazyce. Jedinou drobnost je potřeba opravit a tou je na str. 7 terminologie, kdy autor úpravny pitné vody označuje jako "čistírny vod".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 8476