MATULKOVÁ, Z. Vliv stárnutí listů na obsah enzymu Rubisco [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Hrstka, Miroslav

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Zemanová, Jana

Práce se mi líbila, oceňuji zejména její grafickou úpravu, přehledné uspořádání a uskutečněné experimenty. Studentka využívala aktuálních a převážně primárních literárních zdrojů, které adekvátně citovala. Připomínky: 1. i v obrázcích by měly být české popisky 2. v seznamu chemikálií je vhodné uvádět i jejich bližší specifikaci 3. na str. 32 v tabulce 4 uvádíte koncentraci standardu 0,5 mg/ml, ačkoli ve výpočtech následně počítáte s 1 g/ml Výše zmíněné připomínky jsou vesměs formálního charakteru a mají sloužit spíše jako doporučení pro psaní dalších prací. Celkově práci hodnotím stupněm A - výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 8478