DAVID, O. Ekonomické zhodnocení a návrh otopné soustavy pro vytápění rodinného domu s klasickým a kondenzačním plynovým kotlem. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Katolický, Jaroslav

Diplomant prokázal schopnost samostatné tvůrčí inženýrské činnosti, zpracovával diplomovou práci se zájmem, samostatně a splnil podmínky zadání diplomové práce. Předložena diplomová práce pana Ondřeje Davida obsahuje všechny náležitosti předepsané zadáním, a proto ji doporučují k obhajobě před komisí pro státní zkoušky v oboru Technika prostředí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Vlastní přínos a originalita C
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Práce s literaturou včetně citací C
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
B

Posudek oponenta

Podoliak, Peter

Diplomová práce Ondřeje Davida se zabývá návrhem a ekonomickým zhodnocením dvou variant otopných soustav v rodinném domě. Návrhy se liší použitím rozdílných zdrojů tepla. Diplomant uvažoval použití kondenzačního nebo klasického plynového kotle. To má za následek volbu jiného teplotního spádu na otopných tělesech, proto si každá soustava vyžadovala samostatný návrh. V úvodních kapitolách práce se diplomant věnuje popisu objektu a výpočtu tepelných ztrát jednotlivých místností. Uvádí postup určení součinitele prostupu tepla jednotlivých stavebních konstrukcí a výpočet tepelných ztrát. V kapitolách 4-8 navrhuje jednotlivé prvky otopných soustav. Nezapomíná ani na zabezpečovací zařízení jako jsou tlaková expanzní nádoba a pojistný ventil. Na závěr této návrhové části práce uvádí možnost regulace navržených soustav použitím termostatických hlavic a ekvitermní regulace výkonu kotle. Příloha obsahuje kromě výsledků řešení také výkresy potřebné pro návrh a realizaci otopné soustavy rodinného domu. V závěrečných kapitolách 9-13 se diplomant věnoval ekonomickému zhodnocení navržených otopných soustav. Porovnal investiční a provozní náklady, z kterých určil návratnost investice. Pro přiblížení se skutečnosti uvedl také návratnosti investic s růstem cen plynu. Práce je dobře členěná, diplomant díky její struktuře systematicky spěje ke splnění cílů určených v úvodu práce. Výpočtová část obsahuje všechny vztahy potřebné k návrhu, spolu s popisem použitých veličin. Výsledky jsou uváděny v přehledných tabulkách. Při volbě parametrů odkazujících na technickou dokumentaci výrobků nezapomíná uvádět odkazy na použité zdroje. Seznam použitých zdrojů však nemá normou předepsanou formu bibliografických odkazů. Také mi chyběl k nahlédnutí v příloze na CD výpočetní soubor, pomocí kterého byly prováděny všechny výpočty. Osobně, jako čtenáře, mně v textu rušily rozměry jednotek uváděné za každou uvedenou fyzikální veličinou. Pro kompaktnost textu bych dal pozor, v kterých místech dochází k zalomení řádků, a vyvaroval se tím rozdělování výrazů, které mají v textu stát společně. Nicméně, tyto drobné chyby nijak výrazně neovlivňují celkový charakter práce. Text v práci je napsán srozumitelně a věcně. Předložená práce má dobrou úroveň jak po obsahové, tak po stylistické stránce. Diplomant prokázal v této práci schopnost aplikovat teoretické poznatky v praxi, dosáhl potřebných výsledků a dokázal je shrnout a správně interpretovat. Diplomová práce svým rozsahem a způsobem zpracování splňuje požadavky dané zadáním. Práci doporučuji k obhajobě před komisí pro státní zkoušky v oboru Technika Prostředí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Vlastní přínos a originalita C
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Práce s literaturou včetně citací C
B

eVSKP id 9538