NOVÁK, V. Řídicí jednotka hydraulického čerpadla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Píštěk, Václav

Student postupoval při zpracování diplomové práce samostatně a iniciativně, zadání vyžadující komplexní znalosti problematiky bylo splněno ve všech bodech.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Novotný, Pavel

Diplomová práce má rozsah 48 stran a je rozčleněna do 8 kapitol. V úvadních částech jsou uvedeny teoretické základy experimentálních metod, které byly dále rozpracovány a použity pro řešení problematiky vibrací na řídicí jednotce hydraulického čerpadla. Postup řešení jednotlivých úloh je vždy stručně a výstižně popsán, textová i obrazová část jsou vyvážené. Zadání bylo splněno v celém rozsahu, v závěru práce je uvedeno kritické zhodnocení dosažených výsledků.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 9506