KROB, O. Studie operativního řízení výroby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Student přistupoval k řešení velmi zodpovědně. Vzniklé problémy se snažil do příští konzultace pochopit a odstraňovat. Dané téma bylo velmi náročné pro autora bez příslušných praktických znalostí a zkušeností. Výsledek pro praxi je velmi povzbudivý, protože autor přinesl nový názor na řízení produkčních procesů, který není zatížen stávajícími vazbami na danou současnost.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Otázky

Posudek oponenta

Studený, Aleš

Diplomová práce je kvalitně zpracována. Navrhované řešení je přínosem pro naši divizi Strojírenská výroba.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 9525