WATZKOVÁ, J. Extrakce, separace a identifikace anthokyanů ve slupkách bobulí červených odrůd Vitis vinifera [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Hrstka, Miroslav

Diplomantka měla výbornou pracovní morálku, správně si experiment naplánovala a dodržovala stanovené termíny. V průběhu práce pravidelně konzultovala vzniklé problémy a přicházela s náměty na jejich řešení. Velmi pozitivně hodnotím práci s literaturou, o čemž svědčí velké množství většinou původních článků, které jsou v textu správně citovány.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Využívání konzultací při řešení práce A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vespalcová, Milena

Diplomová práce posluchačky Jarmily Svobodové zahrnuje velké množství precizně provedených experimentů. Ocenění si zaslouží zejména pečlivá a zdlouhavá práce v dusíkové atmosféře při přípravě vzorků. Metodologická stránka práce je v souladu s nejnovějšími vědeckými postupy a metodami. Získané číselné hodnoty jsou důsledně statisticky ošetřeny a shrnuty do přehledných tabulek a grafů. Texty jsou jazykově na výši, celkově práce poskytuje ucelený a přehledný dojem. Závěry jsou formulovány správně, jen při nich autorka nemusela být tak stručná. Na závěr mohu konstatovat, že Jarmila Svobodová předkládá kvalitní práci, kterou vysoce hodnotím a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace B Autorka přečetla velké množství původních odborných článků, které správně ocitovala. Za to jí právem náleží ocenění. Škoda jen, že z tohoto množství zajímavých informací o analýze anthokyanů do své práce shrnula pouze přehled separačních systémů a použítých gradientů.
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 8360