STRAPKO, J. Systém pro stabilizaci teploty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Kadlec, Jaroslav

Úkolem studenta bylo navrhnout a vytvořit systém pro stabilizaci teploty libovolného systému pomocí Peltiérova článku řízené mikrokontrolerem s implementovanou funkcí pro automatické nalezení regulačních konstant a výpočtem mezí teplotní stabilizace daného systému. V rámci bakalářské práce měl student prostudovat možnosti regulace teploty, řízení Peltiérova článku, návrhu a realizace mikroprocesorově řízených systémů a na základě těchto znalostí měl student zrealizovat funkční zařízení pro stabilizaci teploty. Předložená práce odpovídá zadání bakalářské práce, ale není splněn požadavek na implementaci funkce pro automatické nalezení regulačních konstant, tato problematika není v celé práci vůbec zmíněna. Student prokázal dostatečnou schopnost nalézt a použít vhodnou literaturu. V průběhu řešení pracoval student samostatně bez většího množství konzultací, což se projevilo na obsahové a formální kvalitě předložené práce. Formální stránka této bakalářské práce má několik nedostatků a to převážně v nedostatečné citaci použité literatury, nezřetelnému oddělení teoretické a praktické části, gramatických chybách a především nekvalitnímu popisu vlastní realizace. Vzhledem k výslednému zpracování a částečně funkční realizaci považuji zadání za splněné. Předloženou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm uspokojivě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání C 35/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) E 10/20
Formální zpracování práce E 10/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
D
Body
65

Posudek oponenta

Šandera, Josef

Práce je zpracována velice chaoticky. Zcela chybí princip řešení problému zadání. Autor popisuje detailně jednotlivé části řešení bez odvoláni, kde hledat popisované schéma (kapitola 4.1). Není uvedeno blokové schéma, bez kterého není patrné propojeni systémů. Chybí navrh desek plošných spojů případně program mikrokontroleru. Velice podrobně jsou popsány výpočty, pro které zcela chybí seznam použitých symbolů. Chybí mechanický popis stabilizačního systému.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C 15/20
Odborná úroveň práce D 30/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse E 10/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
D
Body
63

Otázky

eVSKP id 9347