ŠAFÁŘ, V. Internetové rozhraní pro vykreslování výsledků simulací elektronických schémat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Kadlec, Jaroslav

Úkolem studenta bylo navrhnout a vytvořit Internetové rozhraní pro zobrazení výsledků simulace programu SPICE. V rámci bakalářské práce měl student prostudovat možnosti tvorby Internetových aplikací a seznámit se s formátem dat generovaných simulačním programem PSpice. Na základě těchto znalostí měl student zrealizovat funkční Internetové rozhraní pro vykreslování výstupních charakteristik získaných z programu PSpice. Předložená práce odpovídá rozsahu zadání bakalářské práce a kvalitou výsledné realizace splňuje požadavky kladené na obdobné práce. Student měl dostatečnou schopnost nalézt a použít vhodnou literaturu. V průběhu řešení pracoval student převážně samostatně a prokázal dostatečnou schopnost dokončit zadané Internetové rozhraní. Výsledné řešení bohužel není schopné logaritmického zobrazení ani přidávání dalších os pro možnost zobrazení průběhů s rozdílným měřítkem. Formální stránka této bakalářské práce má několik nedostatků a to především v nesprávné citaci použité literatury, která neodpovídá předepsané normě. Vzhledem k výslednému zpracování a funkční realizaci považuji zadání za splněné. Předloženou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání B 40/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 15/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
B
Body
83

Posudek oponenta

Běťák, Petr

Úkolem studenta bylo vytvořit internetové rozhranní pro vykreslování výsledků simulací elektronických schémat. Toto zadání bylo v celém svém rozsahu splněno. Práce je na dostatečné odborné úrovni, která odpovídá nárokům kladným na bakalářské práce. Výsledky práce jsou po prvním přečtění zřejmé a postup studenta je podrobně rozebírán v průběhu celé práce. Skutečný závěr včetně diskuse je však příliš skromný. Očekával bych lepší shrnutí dosaženého cíle včetně větší diskuse o alternativních postupech apod. Formální zpracování má několik drobnějších nedostatků jako například gramatické chyby, překlepy nebo špatné větné formulace. Bylo by dobré odkazy na literaturu uvádět podle normy. Například u odkazu na knižní publikaci by měl být podle normy název práce kurzívou apod. Nicméně práci hodnotím stupněm výborně a navrhuji hodnocení "A".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20 Student splnil zadání bakalářské práce v celém rozsahu.
Odborná úroveň práce A 50/50 Práce je na dostatečné odborné úrovni odpovídajícíi bakalářské práci.
Interpretace výsledků a jejich diskuse B 17/20 Výsledky práce jsou zřejmé a popsané v průběhu celé práce. Skutečný závěr včetně diskuse je však příliš skromný. Očekával bych lepší shrnutí dosaženého cíle včetně větší diskuse o alternativních postupech apod.
Formální zpracování práce C 7/10 Formální zpracování má několik drobnějších nedostatků jako například gramatické chyby, překlepy nebo špatné větné formulace. Bylo by dobré odkazy na literaturu uvádět podle normy. Například u odkazu na knižní publikaci by měl být podle normy název práce kurzívou apod.
Navrhovaná známka
A
Body
94

Otázky

eVSKP id 9345