VRCHOTOVÁ, J. Studium vztahu mezi strukturou a vlastnostmi derivátů diketopyrolopyrolů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Weiter, Martin

Jana Honová výborným a nadstandardním způsobem splnila všechny požadavky specifikované v zadání diplomové práce a prokázala mimořádnou schopnost samostatné práce odborného charakteru. Při řešení diplomové práce postupovala Jana Honová samostatně a to jak při experimentální části práce tak i při následném zpracování a vyhodnocení výsledků. Část výsledků práce byla získána během tříměsíčního pobytu studentky na spolupracujícím pracovišti na Universitě v Oldenburgu (Německo), který Jana Honová absolvovala v době svého volna o prázdninách. Diplomová práce přináší velké množství nových poznatků (např. elektronová vodivost DPP derivátů), které jsou připravovány pro publikaci v prestižních časopisech. Přínosná a cenná je mimo jiné i charakterizace a porovnání velkého množství nových polovodičových materiálů, které byly charakterizovány pokročilými metodami, jejichž interpretace vyžaduje hluboké znalosti a porozumění jejich fyzikální podstatě. Z důvodu limitovaného rozsahu diplomovaná práce obsahuje pouze část získaných a vyhodnocených experimentálních dat, nicméně i v práci nepublikované výsledky (např. týkající se fotovoltaické charakterizace), jsou na takové úrovni, že po finalizaci mohou být publikovány v odborných časopisech. Tuto vynikající práci proto v rámci možností navrhuji k dalšímu ocenění.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Přikryl, Radek

Autorka prokázala schopnost samostatného studia literárních zdrojů jakož i samostatné experimentální práce a vyhodnocení jejích výsledků. Autorka také prokázala své dovednosti při zpracování získaných výsledků a vlastní tvorbě písemné podoby práce. Práce je nadprůměrná rozsahem provedené experimentální práce (99 stran), i způsobem diskuse získaných výsledků (na 44 stranách), který se blíží disertační práci. Přes celkovou vysokou úroveň práce byly při jejím podrobném čtení nalezeny pochopitelně drobné nedostatky: Typografické a formální: Str. 15: bez vrstvení různých materiálů - chybí tečka na konci věty Str. 18: plánuje překonat účinnost 10%, v roce 2013 si pak klade - chybí mezera mezi hodnotou a jednotkou jako je průměrná účinnost komerčních modulů přesahující 10%, životnost větší než – chybně čárka nebo není mezera mezi hodnotou a jednotkou Str. 19: s rostoucím napětím, protože´morfologie – nemá být apostrof Hlavními parametry, určujícími výkon – nemá být čárka Str. 41: Fluorescenční spektra byly měřeny … má být střední rod Str. 67: nanášením, nebo spíše obecně vrstvy připravené z roztoku, bývají - chybí druhá čárka Str. 69: S úpravou OTS…, chybí asi slovo? Str. 75: 2 čárky v popisu obrázku Obr. 63 na str. 87: chybí diakritika Str 79: Elektrické pole, které umožní vznik volných nosičů náboje v polovodiči, se … špatná pozice čárky v textu. V následující větě čárka nemá být. Str. 17: chybné pořadí odkazů zdrojů 36,37,38 Str. 18: chybné pořadí odkazů zdrojů 43, 44, 45 Str. 22: chybí odkaz na 68 Zdroje 82 – 85 nejsou v odkazech Obr. 37 str 56 a obr. 40 na 59: chybí diakritika v popiscích os Od obr. 44 jsou chybně v grafech uvedeny indexy veličin a kurzíva u proměnných Věcné: Str. 31 a 32: Vlastnosti, zejména síla vytvořené vrstvy; Výsledné vrstvy byly cca 150 nm silné. - nekorektní vyjádření tloušťky Str. 51: došlo snadněji k prohoření již při malých napětích. byla příliš tenká a docházelo k jejímu prohoření. - prohoření x průraz Str. 39: Impedanční veličiny lze v sériovém či paralelním módu a získané veličiny potom můžeme mezi sebou vzájemně přepočítávat. - chybí sloveso K dalším věcným připomínkám jsou formulovány 4 dotazy níže. Práce je jedna z mála, kde převažuje úsudek a diskuse k výsledku experimentální práce nad pouhým konstatováním, co je v grafu. Práci hodnotím stupněm A a doporučuji k obhajobě případně i k návrhu na ocenění.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 33076