KROUŽIL, M. Číslicové předzkreslovače pro linearizaci zesilovačů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Maršálek, Roman

Zadání diplomové práce je možno považovat za splněné. Autor prostudoval, především anglicky psanou, literaturu. Vytvořil potřebné simulace a provedl také simulaci v jazyce VHDL s využitím knihoven IP Cores. Student k práci přistupoval aktivně rovnoměrně po celou dobu jejího vypracování. Uvítal bych však větší samostatnost a lepší práci s literaturou. Na výsledku práce se projevil i fakt, že diplomant neměl zkušenosti s programováním, zejména programovatelných logických polí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání B 40/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) B 16/20
Formální zpracování práce E 10/20
Využití literatury E 5/10
Navrhovaná známka
C
Body
71

Posudek oponenta

Valenta, Václav

Student se v diplomové práci zabývá metodami číslicové linearizace výkonových zesilovačů. Nový přístup k číslicovému předzkreslení s využitím koeficientů LTE je představen a implementován v prostředí Matlab a Xilinx. Odbornou úroveň práce hodnotím velmi dobře, nicméně v diplomové práci chybí detailní popis a rozbor k výsledkům, konkrétně zobrazených v obr. 46 až obr. 65.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C 15/20
Odborná úroveň práce B 40/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse E 10/20
Formální zpracování práce E 5/10
Navrhovaná známka
C
Body
70

Otázky

eVSKP id 8903