KŘÍŽ, T. Model komory reaktoru pro mikrovlnný ohřev [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Kroutilová, Eva

Student pracoval samostatně, cílevědomě a systematicky. Obsah práce je systematicky členěn do kapitol a podle textu lze považovat cíle za splněné. Student provedl důkladnou literární rešerši. Shrnul současný stav v oblasti projektu, vyhodnotil vhodnost numerických metod pro aplikaci na zadé úloze. Sestavil numerický model vhodný pro analýzu sdružené nestacionární elektromagnetické a teplotní úlohy. Zabýval se v oblasti modelu materiálu problémem modelování jeho fázové změny. Byla provedena základní analýza modelu s ohledem na nelinearitu materiálové charakteristiky a to zejména v teplotní oblasti s respektováním změny skupenství materiálu. Zpracované práci je možné vytknout drobné formální nedostatky (grafická úprava některých obrázků, popis ). To však nesnižuje celkovou hodnotu práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 19/20
Využití literatury A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Fiala, Pavel

Práce je systematicky a logicky řazena do kapitol. Zadání lze považovat za splněné. Student vhodně využíval literárních odkazů a pramenů. Sestavil numerický model vhodných pro analýzu sdružené nestacionární elektromagnetické a teplotní úlohy s fázovou změnou materiálu. Provedl základní analýzu a velmi elegantně si poradil s nelinearitami materiálů jak v teplotní oblasti tak ve změnách jejich fáze- proces vysoušení emulze.. Zpracované práci je možné vytknout drobné formální nedostatky (str. 12 velikost zvoleného písma, atd. ), které nesnižují její celkovou kvalitu a pracnost.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 50/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
100

Otázky

eVSKP id 8904