ORSÁG, P. Mikropáskové vazební směrové a hybridní členy - laboratorní úloha [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Svačina, Jiří

Úkolem diplomanta bylo seznámit se s metodami návrhu a počítačových simulací planárních hybridních směrových vazebních členů v mikrovlnných pásmech, vybrané typy realizovat a změřit jejich elektrické parametry. Na tomto základě pak navrhnout koncepci příslušné laboratorní úlohy. K řešení zadané problematiky přistupoval diplomant velmi iniciativně, odpovědně a s mimořádným zájmem. Postup jeho práce byl zcela samostatný a systematický podložený jeho dobrými teoretickými znalostmi i vlastními praktickými zkušenostmi. V rámci řešení diplomové práce prokázal diplomant nejen píli a vytrvalost, ale i kvalitní odborné znalosti. Diplomant tak během celého postupu prací jednoznačně prokázal schopnost samostatné tvůrčí inženýrské práce. Nad rámec zadání diplomant navrhl, realizoval a ověřil konstrukci univerzálního držáku planárních mikrovlnných obvodů pro potřeby laboratorní výuky. Držák se již v této výuce plně prakticky osvědčil. Lze konstatovat, že výsledek diplomové práce Petra Orsága představuje velmi zdařilý a užitečný příspěvek k provozu školní mikrovlnné laboratoře. Zadání práce tím bylo zcela a kvalitně splněno, v některých částech překročeno. Po úspěšné obhajobě navrhuji hodnocení předložené diplomové práce klasifikačním stupněm výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
96

Posudek oponenta

Vídenka, Rostislav

Student prostudoval principy funkce a návrhu základních typů mikropáskových směrových a vazebních členů. Ruční početní návrh porovnal s výsledky počítačových návrhových programů a dále i praktickou realizací a proměřením sedmi typů směrových odbočnic. Student navíc nad rámec zadání navrhl a realizoval přípravek pro měření navržených odbočnic. Práce je na velmi vysoké úrovni, vytknout lze snad jen místy netechnické formulace. Práci navrhuji ohodnotit stupněm výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Formální zpracování práce B 8/10
Odborná úroveň práce A 49/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 8910