SRDÍNKO, M. Model systému UMTS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Hanus, Stanislav

Diplomant přistoupil k řešení své práce velice zodpovědně a s viditelným zájmem o danou problematiku. Během řešení práce využíval v dostatečné míře konzultací. Zadání diplomové práce splnil a navíc vytvořil i laboratorní úlohu pro předmět Rádiové a mobilní komunikace. Diplomová práce má i velmi dobrou grafickou úroveň, má logickou skladbu a vyjadřování studenta je na velmi dobré úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce B 17/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Gleissner, Filip

Diplomová práce se zabýva popisem bezdrátových buňkových systémů, hlavní důraz je kladen na systém UMTS. Tento systém byl v práci důkladně rozebrán, zejména způsob zpracování signálu na fyzické vrstvě. Na základě uvedených technických parametrů byl vytvořen model fyzické vrstvy v prostředí Matlab Simulink. V práci jsou prezentovány dosažené výsledky simulací v závislosti na různém druhu rušení, konkrétně je analyzován vliv AWGN kanálu a interference vznikající od několika uživatelů ve stejné buňce. Odborná úroveň práce je velmi dobrá, student prokázal, že dané problematice porozuměl. Rovněž interpretace výsledků získaných simulacemi je správná, avšak chybí jejich obsáhlejší diskuze. Po formální stránce práce nevykazuje žádné větší nedostatky. Požadavky zadání byly splněny, student dokonce navíc vytvořil laboratorní úlohu. Model by však měl být více detailnější, chybí zejména několik operací při zpracování signálu v základním pásmu jako zabezpečení proti chybám, prokládání, multiplexování více kanálů atd.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B 17/20
Odborná úroveň práce B 44/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse B 17/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
B
Body
87

Otázky

eVSKP id 8927