SKLÁDANÝ, V. Technologie IEEE802.15.4, ZigBee a příklady jejích aplikací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Kováč, Michal

Student mimořádně aktivně spolupracoval na vyváženosti a užitné hodnotě cílového řešení. Věnoval značné úsilí úspěšnému osvojení principů komunikace standardu IEEE802.15.4 a ZigBee modulů, které jsou k tomu určeny. Dokázal kriticky zhodnotit potřeby vývoje i nasazování rádiových zařízení výše uvedených standardů k návrhu autonomního monitorovacího zařízení. Výsledné řešení je kompletní a předvedl jeho použití ve vazbě na skutečné technologie. V souhrnu lze konstatovat, že předvedl kvalifikovaný inženýrský přístup k řešení problému včetně dotažení k reálným výsledkům. Posudek vypracoval odborný vedoucí Ing. Jiří Gutman.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 48/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 20/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Frýza, Tomáš

Předložená diplomová práce pojednává o testování dvou komerčních modulů bezdrátové komunikace pomocí ZigBee. Přestože zadání specifikovalo použití SMAC a procesoru ColdFire firmy Freescale, zvolená aplikace pomocí HCS08 je korektní a funkční. Rovněž ověření kompatibility s jinými implementacemi není v textu řešena. Velká část projektu je věnována problematice zobrazení informací na LCD – s ohledem na zaměření projektu možná až příliš podrobně. Po formální stránce má práce nedostatky především v množství překlepů, obtékaných obrázků textem, či menší počet odkazů na literaturu v úvodní teoretické pasáži a na převzaté obrázky. Také ukázky zdrojových kódů by bylo vhodné doplnit vetším množstvím komentářů. Fyzická realizace testovacího zařízení však poukazuje na schopnost diplomanta samostatně a odborně řešit zadané problémy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C 15/20
Odborná úroveň práce A 47/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce E 5/10
Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 8924