SALA, P. Diagnostická analýza hlasu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Sigmund, Milan

Diplomant zpracovával úzce zaměřené téma, které vychází ze současného trendu výzkumu řečových signálů a tím pádem musel téměř všechny potřebné informace získávat ze zahraničních zdrojů. Tuto situaci zvládnul velmi dobře. V práci popsal srozumitelným způsobem používané metody a naprogramoval funkční algoritmy. V započaté činnosti chce pokračovat v doktorském studiu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 47/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce B 17/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
94

Posudek oponenta

Šebesta, Vladimír

Autor využívá širokou škálu matematických nástrojů. Vyjadřování je místy nepřesné. S vyjímkou drobných překlepů nenarušujících srozumitelnost textu je formální zpracování práce na dobré úrovni. V práci je uveden přiměřený počet pramenů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 19/20
Odborná úroveň práce A 49/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 19/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
96

Otázky

eVSKP id 8923