ROUBAL, Z. Termostat piezoelektrické krystalové jednotky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Kasal, Miroslav

Předložená diplomová práce pojednává o návrhu a realizaci termostatované piezoelektrické jednotky. Diplomant prostudoval možné způsoby řešení stabilizace teploty krystalu nízkým příkonem. Termostat navrhl a experimentálně ověřil jeho vlastnosti. Dále se zabýval návrhem krystalem řízeného oscilátoru ve dvou verzich (na základní harmonické krystalu a na 5. harmonické). Po formální stránce práce nepusobí přesvědčivým dojmem. Z druhé strany diplomant prokázal velmi dobrou experimentální zručnost.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 15/20
Formální zpracování práce E 10/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
C
Body
78

Posudek oponenta

Vágner, Petr

Student poměrně detailně prostudoval vlastnosti krystalů a možnosti teplotní kompenzace a stabilizace krystalových oscilátorů. Rovněž provedl měření parametrů krystalové jednotky. Na základě teoretických poznatků navrhl dva oscilátory a jejich teplotní stabilizaci pomocí termostatu. S použitím změřených parametrů krystalu simuloval vlastnosti oscilátorů v obvodovém simulátoru. Oba oscilátory realizoval a měřil jejich spektrum a stabilitu. K měření stability mám však výhrady, protože v práci není uveden detailnější popis měřícího zařízení, jehož vlastní parametry mají na naměřené výsledky zásadní vliv (viz. otázka). Zadání lze tedy až na určité nejasnosti v měření považovat za splněné. Po formální stránce bohužel práce obsahuje mnoho chyb (gramatických i věcných) a celková úprava textu působí špatným dojmem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 18/20
Odborná úroveň práce B 40/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 14/20
Formální zpracování práce F 3/10
Navrhovaná známka
C
Body
75

Otázky

eVSKP id 8921