ŠEVČÍK, M. Modelování vlastností modelu HVS v Matlabu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Kratochvíl, Tomáš

Diplomová práce se zabývá modelováním systému lidského vidění HVS (Human Visual System) v oblasti hodnocení kvality obrazu při jeho degradaci vlivem přenosu nebo komprimace. Byly srovnány dva základní přístupy - objektivní a subjektivní hodnocení. Byla vytvořena programová aplikace pro vyhodnocení metriky JND (Just Noticeable Difference) pomocí tří již dříve publikovaných metod a to v oblasti obrazových vzorků a dále frekvenčních koeficientů. Výsledkem práce je stanovení výsledků metriky JND ze souboru komprimovaných obrazů (JPEG, JPEG2000, Luravawe) srovnáním s originálním obrazem a dále vyhodnocení pomocí stávajících metrik pro objektivní hodnocení (MSE, NMSE, SNR, PSNR). Výsledky přinášejí poznatky o vzájemném vztahu mezi metrikou JND a objektivními metrikami. Diplomant pracoval poměrně samostatně a konzultace využíval pravidelně. Zadání považuji za splněné a vypracování hodnotím na velmi dobré úrovni. Práce byla publikována na studentské soutěži Student EEICT 2008.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání C 37/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) B 16/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
B
Body
81

Posudek oponenta

Slanina, Martin

Student měl za úkol prostudovat a implementovat metriky pro hodnocení kvality statických obrazů s využitím jednoduchého modelu lidského vidění. Podařilo se mu proniknout do poměrně náročné problematiky a vytvořit funkční model pro objektivní určení kvality obrazu. Zadání práce je tedy možné považovat za splněné. Formální úprava práce je i přes dobré nedostatky na velmi dobré úrovni, nicméně v teoretické části textu je nedostatečně citována literatura (například v kapitole 3 není zřejmé odkud byly uvedené vztahy převzaty). Postrádám poněkud důkladnější rozbor vztahu jednotlivých implementovaných kvalitativních metrik - student v experimentální části práce sice uvádí výsledné hodnoty jednotlivých metrik pro celou řadu testovacích obrazů, ovšem jejich vzájemný vztah analyzován není.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B 17/20
Odborná úroveň práce B 43/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse D 12/20
Formální zpracování práce C 7/10
Navrhovaná známka
C
Body
79

Otázky

eVSKP id 8930