WILDER, R. Optimalizace antén na EBG substrátech tzv. kolonií mravenců [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Horák, Jiří

Student se vypracování diplomové práce ujal aktivně a svědomirě. Velmi dobře seznámil s principem činnosti vícepásmových antén a velmi dobře také nastudoval princip optimalizace kolonií mravenců. Tuto metodu pak úspěšně naprogramoval v jazyku VBA, což se potvrdilo srovnáním získaných výsledků s výsledky z implementované optimalizační metody v CST MWS. V poslední části práce využil poznatků o EBG strukturách a navrhnul a optimalizoval flíčkovou anténu na EBG substrátu. Ověření těchto antén na EBG substrátu bylo provedeno v softwaru Ansoft HFSS. Výsledky měly být ovšem ověřeny experimentálně, což se nakonec k nákladné a časově zdlouhavé realizaci nezdařilo. Nicméně, výsledy simulací z HFSS se velmi dobře shodují s výsledky z CST MWS. Po formální stránce bych vytknul pouze pár překlepů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 19/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
91

Posudek oponenta

Lukeš, Zbyněk

Student se ve své prácí zabývá globální optimalizační metodou - kolonií mravenců (Ant Colony optimization) aplikovanou na vícepásmové antény s EBG prvky. V teoretickém úvodu dobře popisuje tuto optimalizační metodu i vlastnosti EBG substrátů. V programu CST MWS testuje optimalizační algoritmus na dvoupásmovou planární anténu. Zde mi chybí kapitola, kde by se porovnala tato metoda s dalšími optimalizačními metodami (genetické algoritmy, PSO,…) na testovací funkce. Nevím, proč student nedoplnil zoptimalizovanou anténu EBG prvky. Dále v práci optimalizoval trojúhelníkovou anténu se dvěma štěrbinami, kterou doplnil strukturou EBG. Student porovnával přitom průběhy směrových charakteristik. V práci bych uvítal graficky zhodnotit i povrchové proudy, které CST umí spočítat a zobrazit. Výsledky jsou ověřeny v programu HFSS a ukazují, že analýza antén z obou softwaru je obdobná. Antény nebyly ověřeny měřením, což k velikosti potřebného drahého substrátu je docela logické. Po formální stránce je práce zpracovaná logicky dobře s minimem gramatických chyb. Vyskytují se zde jen ojediněle logické překlepy, některé části (např. označení obrázku v textu) vypadají nestejnorodě. Přes tyto drobné výtky se však jedná o dosti zdařilou práci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 18/20
Formální zpracování práce B 8/10
Odborná úroveň práce B 40/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Navrhovaná známka
B
Body
84

Otázky

eVSKP id 8941