ZDRÁHAL, R. Planární antény se speciálními krycími vrstvami [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Horák, Jiří

Student se věnoval vypracování aktivně. Nastudoval princip činnosti substrátů se zádržnými pásmy a získané poznatky poté aplikoval na modely flíčkových antén na těchto substrátech. Jeho pozornost pak byla hlavně zaměřena na využití EBG struktury jako superstrátu. V práci pak řeší různé případy umístění, materiálu a tloušťky EBG struktury. V poslední části práce se věnuje optimalizaci flíčkové antény s EBG strukturou. Zde naprogramoval v jazyku VBA optimalizaci rojem částic. Získané výsledky měly být porovnány s výsledky získanými měřením. Od realitace bylo bohužel z důvodu nákladnosti a časové náročnosti upuštěno. Některé struktury byly tedy ověřeny v softwaru Ansoft HFSS. I zde se bohužel vyskytly problémy s příliš rozlehlou strukturou EBG, a tudiž byly správně analyzovány pouze mikropáskové antény na klasickém substrátu. Ale i tak byla dosažena dobrá shoda. Po formální stránce se dá práci vytknout pouze pár překlepů

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Oliva, Lukáš

Student ve své práci popsal základní vlastnosti a charakteristiky dielektrického EBG substrátu a popsal simulaci jeho využití jako substrátu i jako superstrátu ke zvýšení směrovosti. Při průzkumu vlasností využil variaci flíčkové antény na několika substrátech s odlišnou velikostí relativní permitivity. Pomocí parametrické analýzy anténu naladil a dále optimalizoval vestavěným programem v programu CST a algoritmem PSO. Splnění požadavků zadání: Požadavky zadání byly splněny s vyjímkou realizace. Výsledky byly místo toho zčásti ověřeny v programu HFSS. Odborná úroveň práce: Bohužel byly počáteční simulace provedeny na substrátu o poměrně nízké hodnotě relativní permitivity a nevykazovaly velké zlepšení. V práci také chybí bližší detaily o návrhu EBG substrátu, jako je výpočet mřížkové konstanty substrátu s relativní permitivitou 10. U optimalizační části není uveden vztah pro kriteriální funkci. I přes uvedené výhrady je zřejmé, že student provedl řadu simulací s cennými výsledky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 18/20
Odborná úroveň práce B 42/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
B
Body
87

Otázky

eVSKP id 8942