KARLÍK, J. Studie výrobní logistiky ve vybraném podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Student pracoval samostatně se zájmem o vybranou problematiku zabezpečení výrobních zdrojů při práci s dodavatelskými stupni. Vzniklé problémy konzultoval a rychle se snažil je vyřešit. Závěry, které sestavil, jsou dobrým vodítkem pro rozhodování TOP managementu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Řešením po dílčích krocích naplnil hlavní cíl a tím bylo zabezpečení výrobních zdrojů pro podnikatelskou činnost.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Zvolil správný přístup pro zabezpečení činnosti kontinuálního výrobního procesu. Vedle základního třídění zdrojů zvolil i hledisko struktury zdrojů v každé skupině.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Interpretace výsledků prvého třídění zdrojů byla doplněna i kombinacemi rozdělených zdrojů a jejich struktury, pro dobrou spolupráci v dodavatelských stupních.
Praktická využitelnost výsledků B Využitelnost řešení je základem pro rozhodování o přístupu k dodavatelským stupňům pro výrobní proces v kontinuální výrobě
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A Textová část je vhodným způsobem doplněna tabulkami, grafy i přílohami k větší názornosti závěrů práce
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Práci student sestavil na základě prostudování 21 literárních pramenů včetně materiálů z podniku.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Peňázová, Ivana

Autor předložil pečlivě zpracovanou bakalářskou práci. Práce je vhodně strukturovaná, doplněná tabulkami a grafy. Překlepy a gramatické chyby se téměř nevyskytují. Autor vhodně propojil nastudovanou teorii do praktické části a navrhnul podniku možná opatření vedoucí k optimalizaci zásobovacího toku. Bakalářskou práci hodnotím jako zdařilou a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 65258