KOUTNÝ, J. Organické pevnolátkové lasery [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Vala, Martin

Student Bc. Jan Koutný postupoval při experimentální práci i následném zpracování výsledků svědomitě a předkládanou práci vypracoval s přiměřeným počtem konzultací samostatně. V teoretické části předkládá informace k uvedení do problematiky a pochopení funkce jednotlivých prvků používaných při experimentálních činnostech. V úvodu experimentální části se zaměřuje na konstrukci aparatury pro měření zesílené spontánní emise (ASE) a přípravu vzorků. Dále se soustředí na srovnání různých způsobů určení prahové energie pro vznik ASE. Ve zbytku práce je prováděno studium vlivu parametrů vzorků a použité charakterizace na prahovou energii. Tyto optimalizace jsou nezbytným předpokladem pro další rozvoj této nové problematiky na FCH VUT v Brně a budou z nich vycházet všechny navazující studie. Z práce je patrné dostatečné pochopení problematiky. Předkládaná práce splňuje všechny nároky kladené na diplomovou práci, a proto ji doporučuji k obhajobě s celkovým hodnocením velmi dobře (B).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse C
Závěry práce a jejich formulace C
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Salyk, Ota

Jan Koutný Organické pevnolátkové lasery 1. Splnění požadavků zadání: Diplomant se zabýval v práci zesílenou stimulovanou spontánní emisí v tenké vrstvě na skle jednoho derivátu DPP (diketopyrrolopyrrolu) v PS matrici. Práce splňuje požadavky zadání, je poněkud stručná, ale výsledný cíl určení prahové energie pro generování laserového záření v rámci možností technického vybavení pracoviště splňuje. 2. Logické členění práce: Ke členění práce mám výhrady, nemá standardní rozdělení na Úvod – teorie, Experiment – Výsledky – Diskuse a Závěr. Členění působí poněkud chaoticky. Je příliš podrobné, někde jsou až čtyři kapitoly na stránku. 3. Kvalita zpracování výsledků:. Po formální stránce jsou výsledky zpracovány dobře, někde příliš zkratkovitě, aniž by byly grafy dostatečně vysvětlující – závislosti spektrálních intenzit na plošné hustotě energie excitace. Postrádám konstrukce pro odečty hodnot z grafů. 4. Interpretace výsledků, jejich diskuse: Diplomant zpracoval měření intenzity fluorescence na vzorku, jak časovou tak i spektrální. Vypracoval metodiku stanovení prahové energie stimulované spontánní emise ze spektrální odezvy různými metodami. Jejich vysvětlení není dost srozumitelné. Výsledky vykazují značný rozptyl stejně jako závislosti prahové energie na koncentraci DPP a na rychlosti otáček během depozice. Série vzorků se záměrem sledování vlivu tloušťky byla neúspěšná. Tloušťky se se změnou podmínek měnily náhodně a v malém rozsahu. 5. Využití literatury a její citace: Literatura je přiměřená, obsahuje 22 citací. 6. Úroveň jazykového zpracování: Jazyk je srozumitelný, věty logicky členěné, stylistická úroveň je dobrá. Zkratky nejsou důsledně vysvětleny, používá-li se anglická zkratky, český vysvětlovací překlad nestačí. Některé pojmy jsou podivné (Brogliho vztah – kap. 1. 1., UV lázně – kap. 6.1) 7. Formální úroveň práce – celkový dojem: Úroveň je průměrná. Zbytečně se vysvětlují některé všeobecně známé základní pojmy v teoretické části. Postrádám vysvětlovací obrázek u kap. 7 – je těžko srozumitelná. Práce má příliš podrobné členění a mnoho prázdného místa, obrázky optických schémat málo srozumitelná (BS1 má opačný sklon ve všech schématech) 8. Závěry práce a jejich formulace: Závěr vystihuje hlavní výsledky a vyplývají z něj poznatky o chování ASE u derivátu DPP29 v matrici PS, především v závislosti na koncentraci. Z výsledků vyplývá současně neúspěšnost zjištění vlivu tloušťky vzhledem k tomu, že proměnný parametr - otáčky vzorku při depozici neměly na tloušťku vliv, tloušťka pak na prahovou energii. Postrádám hlubší rozbor příčin, hypotézy a návrhy. Celkové hodnocení: Velmi dobře / C Otázka k obhajobě: 1. Jaká technologická opatření navrhujete pro zvýšení stimulované spontánní emise u daného materiálu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Logické členění práce C
Kvalita zpracování výsledků C
Interpretace výsledků, jejich diskuse C
Využití literatury a její citace C
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 65240