ELGER, J. Automatizace pracoviště pro svařování laserem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Pochylý, Aleš

Práce je zpracována poměrně dobře. Po formální stránce se v práci vyskytují jen minimální nedostatky (zavádějící formulace apod.). Cíle práce jsou splněny. Student obsáhl problematiku návrhu robotického pracoviště pro konkrétní zadání, resp. řešení automatizace mezioperační manipulace na laserovém svařovacím pracovišti pomocí průmyslového robotu. Výrazným omezujícím faktorem při zpracování práce byl minimální prostor pro možné úpravy stávajícího pracoviště. Zadání je zpracováno komplexně a navržené řešení včetně dílčích modifikací reprezentuje reálný podklad pro potenciální průmyslové využití. V technicko – ekonomickém zhodnocení bych však očekával podrobnější analýzu či rozbor dílčích operací z hlediska času a návazností jednotlivých operací. Také by bylo vhodné porovnat časy v rámci stávající ruční obsluhy a odhadované časy v rámci automatizované linky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kubela, Tomáš

Práce je zpracována na poměrně dobré úrovni. Požadavky zadání byly splněny. Drobnější nedostatky lze vytknout pouze v dílčích případech. V kapitolách 2.2 a 2.3, kde student popisuje aktuální stav výroby uvedeného dílu, by bylo názornější jednotlivé operace popsat na několika snímcích rozloženého 3D modelu součásti. Slovní popis operací a řada fotografií sice také popisují stávající výrobu, avšak jsou méně názorné. Dále pak působí někdy až úsměvným dojmem informace uvedené v popisech jednotlivých robotů (kapitoly 4.1.1 až 4.1.3). Jedná se pravděpodobně o zjednodušeně přeložené informace převzaté z propagačních materiálů jednotlivých firem. V návrhu koncepce pracoviště by také bylo vhodné uvést časový diagram sledu jednotlivých událostí, aby bylo patrné po jakou dobu cyklu součásti, je průmyslový robot v činnosti a lépe by tak bylo možné posoudit smysluplnost robotizace daného pracoviště. V závěru práce, konkrétně v kapitole 10.2, kde je uvedeno posouzení strojních časů na pracovišti, je pouze konstatováno, že pracoviště s robotem musí uvedené operace zvládnout do 60 vteřin. Avšak není zde zmíněna, alespoň rámcově, předpokládaná doba operací, aby ji bylo možné porovnat se stávajícím stavem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 65274