MAGDOLEN, M. Vozidla na alternativní pohon LPG [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Ramík, Pavel

Student Michal Magdolen si zvolil téma své bakalářské práce zaměřené na systémy pro provoz vozidel na LPG z pohledu mechatronických systémů na základě zájmu o tuto problematiku. Při práci prokazoval dobrou orientaci v této oblasti i vlastní praktické zkušenosti. Práci zpracovával především ve druhé části časového období, které měl k vypracování závěrečné práce k dispozici, kdy také intenzivněji využíval konzultací. Byl v průběhu konzultací schopen nejen popsat používané systémy a jednotlivé komponenty se znalostí jejich činnosti, ale také je hodnotit a uvést v praktickém provozu vznikající problémy a opatření k jejich odstranění. U zážehových motorů se zabýval dnes používanými systémy od jednodušších starších systémů až po nejmodernější systémy vstřikování kapalného LPG. Kromě toho do práce zařadil i systémy, které se v současné době začínají používat u vznětových motorů, rovněž což svědčí o jeho celkovém přehledu. Cíle bakalářské práce dané zadání byly splněny v požadovaném rozsahu, práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kaplan, Zdeněk

Cílem závěrečné bakalářské práce Michala Magdolena bylo zpracovat a zhodnotit současný stav problematiky systémů pro provoz motorových vozidel na LPG. Z celkového zpracování práce je zřejmé, že se student ve zpracovávané problematice dobře orientuje a rozumí ji, ať už se to týká jak mechanických tak elektronických komponent systémů i fungování elektronických řídicích systémů jako celku. Po praktické stránce student uvádí rovněž některé vlastní zkušenosti. Práce je na základě znalosti problematiky členěna logicky a pokrývá problematiku od starších systémů pro motory s karburátorem až k nejmodernějším systémům vstřikování kapalného LPG. Student zpracoval rovněž poměrně málo známou problematiku kombinovaného spalování LPG a nafty u dieselových motorů. U některých komponent, např. u podtlakového reduktoru v kap. 2.1.1 nebo směšovače v kap. 2.2 je použit poměrně komplikovaný popis bez výstižného obrázku nebo schématu. Velice diskutabilní jsou hodnoty prohoření paliva pro dieselové motory uváděné v prvním odstavci na str. 31. Zvláště prohoření paliva maximálně 85% u systémů Common Rail by neplnilo emisní limity nespálených uhlovodíků HC požadované současnými emisními normami. S poměrně podrobnými závěry shrnujícími zpracovanou problematiku je možno v podstatě souhlasit. Po stránce stylistické je technické vyjadřování studenta až na výjimky rovněž na poměrně dobré úrovni včetně používání termínů obvyklých v technické praxi. Grafická vyobrazení použitá v práci jsou na poměrně dobré úrovni. Práce obsahuje některé gramatické či pravopisné chyby, např. v nadpisu na str. 37. V seznamu použitých veličin je možno najít rovněž nedostatky, např. jednotka veličiny obj% bude [%], u jednotky voltů pro napětí U chybí hranaté závorky označující jednotku. Formální nedostatky však podstatně nesnižují celkovou úroveň práce. Cíle bakalářské práce dané zadáním byly splněny, práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Práce s literaturou včetně citací C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 65277