ONDRUCH, M. Trubkový držák lyžiny rally vozu Škoda Fabia Super 2000 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Ramík, Pavel

Student Bc. Marek Ondruch si vybral téma své diplomové práce na základě práce ve firmě Škoda Auto a.s Mladá Boleslav, oddělení Motorsport a zájmu o řešenou problematiku. Na zadané práci pracoval systematicky od jejího zadání, samostatnou práci kombinoval s pravidelnými konzultacemi u vedoucího diplomové práce i v oddělení Motorsport. Na výsledcích studenta si cením skutečnosti, že jím navrhované konstrukční řešení bylo v oddělení Motorsport vyhodnoceno nejen z hlediska snížení hmotnosti jako přínosné a bylo přikročeno k jeho realizaci ještě před odevzdáním diplomové práce. Cíle diplomové práce dané zadáním byly splněny v celém rozsahu, práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Žlebek, Jindřich

Student Bc. Marek Ondruch si vybral téma své diplomové práce na základě práce ve firmě Škoda Auto a.s Mladá Boleslav, oddělení Motorsport a zájmu o řešenou problematiku. Na zadané práci pracoval systematicky od jejího zadání, samostatnou práci kombinoval s pravidelnými konzultacemi u vedoucího diplomové práce i v oddělení Motorsport. Na výsledcích studenta si cením skutečnosti, že jím navrhované konstrukční řešení bylo v oddělení Motorsport vyhodnoceno nejen z hlediska snížení hmotnosti jako přínosné a bylo přikročeno k jeho realizaci ještě před odevzdáním diplomové práce. Cíle diplomové práce dané zadáním byly splněny v celém rozsahu, práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 65282