LOKVENC, M. Studium biokeramických materiálů pro dentální aplikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Novotná, Lenka

Předložená bakalářská práce studenta Martina Lokvence je rešeršního typu, má celkem 30 stran, z čehož vlastní text zaujímá 19 stran. Obsahově je práce zdařilá, poskytuje čtenáři ucelený přehled v popisované oblasti. Kladně hodnotím práci s literaturou, kde student čerpal z 26 zdrojů, z nichž byla více než polovina psaná v anglickém jazyce. Kvalitu práce snižují formální nedostatky, mezi které patří zejména nedodržování typografických zásad a chyby v číslování a odkazování obrázků. Student přistupoval k řešení své bakalářské práce aktivně a samostatně, proto doporučuji předkládanou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Matoušek, Aleš

Předložená bakalářská práce je rešerší v oblasti biokeramických materiálů pro dentální aplikace. Práce obsahuje 5 tabulek a 11 obrázků, které jsou začleněny do textu. V rešerši student přehledně zpracoval rozdělení biokeramických materiálů na materiály používané pro dentální aplikace. Podrobně zpracoval dělení dentálních biokeramik na skelnou keramiku, skelnou keramiku vyztuženou krystalickou fází, krystalickou keramiku vyplněnou skelnou fází a polykrystalickou keramiku. Je třeba kladně hodnotit úsilí věnované zpracování této rešerše. Předvedené práci bych v prvé řadě vytkl nepřesnou definici testů in-vitro. Tyto testy jsou prvními testy, které ukáží případnou cytotoxicitu materiálu či cytokompatibilitu. Nelze je tedy brát jako horší než in-vivo testy. Při přípravě keramického prášku je pouze uvedena cesta „down“ a chybí cesta „up“. Dále je nepřesně uvedená terminologie ve čtvrté fázi slinovacího procesu – v práci by měl být uveden termín „vznik uzavřené pórovitosti“. V kapitole Vlastnosti biokeramiky jsou zaměněny keramické implantáty za kostní. Obrázky jsou v textu práce špatně označeny a chybí určení pozice, ke které obrázek náleží. Jako vzorec fluoroapatitové keramiky je uveden vzorec hydroxyapatitu. U rovnátek není zmíněno poškození skloviny při snímání zámečku, ale pouze poškození vzniklé jejích špatným umístěním. Celkově bych vytkl neúplné formátování textu (str. 18) a slovosled použitý v textu práce. Obecně lze práci Martina Lokvence považovat za stylisticky méně zdařilou, ale přes uvedené výhrady je bakalářská práce obsahově dostatečná pro požadovanou úroveň. Předloženou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji Velmi dobře/B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 65085