SOUDEK, O. Biomasa v systémech zásobování teplem měst a obcí - I [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Máša, Vítězslav

Bakalářská práce je obecným seznámením se problematikou centralizovaného zásobování teplem (CZT) a perspektivami využívání biomasy v těchto systémech. V souladu se zadáním se autor věnuje jednotlivým komponentám soustavy CZT, přičemž se podrobněji zabývá především používanými zdroji tepla a druhy paliv. Autor se s tématem seznámil poctivě, což dokládá i bohatý seznam použité literatury. Zpracování je velmi kvalitní i po formální stránce a z hlediska grafické a stylistické úpravy. Na základě domluvy autor věnoval pouze omezenou pozornost ekonomice projektů CZT. Touto otázkou se totiž blíže zabývá paralelně zpracovávaná bakalářská práce „Biomasa v systémech zásobování teplem měst a obcí II“. Přesto však bylo vhodné doplnit závěrečnou kapitolu (kap. 6) o obecné zhodnocení CZT ve smyslu zadání. Zmíněná kapitola předkládá ekonomicko-technické specifikace několika zajímavých systémů CZT realizovaných v ČR, ale chybí např. shrnutí faktorů ovlivňujících investiční náklady nebo srovnání technologií v současnosti používáných v systémech CZT. Určité shrnutí a konkrétnější závěry by podpořili využitelnost výsledků jinak komplexní a logicky velmi pěkně strukturované bakalářské práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Pavlas, Martin

Pan Ondřej Soudek zpracoval zadané téma v rozsahu 32 stran. Práce svým obsahem splňuje zadání. Postupně se věnoval systémům centralizovaného zásobování teplem v obecné rovině, kotlům na spalování biomasy, popsal typy spalovaných paliv, části systémů CZT a uvedl příklady realizovaných projektů. V práci nebyly shledány žádné závažné nedostatky. Uvádím jen následující drobné připomínky: • V kap. 3.1 uvádí autor rozdělení kotlů dle velikosti s odvolávkou na literaturu [3]. V tomto případě však doporučuji držet se rozdělení uvedeného v zákoně Zákon 86/2002 o ochraně ovzduší. • Obdobně rozdělení podle teplonosného média na straně 11 by bylo vhodné provést podle renomovaných publikací např. Černý, Janeba, Teyschler – Parní kotle. • U poznámek pod čarou na str. 17 by bylo vhodné uvést odkaz na literaturu • V kapitole 6 a tabulce v příloze autor uvedl příklady realizovaných projektů. Přínos práce by výrazně vzrost, pokud by dostupná data byla dále analyzovaná ve smyslu určení měrných nákladů na realizaci jako celku i jednotlivých položek. • Za velmi nevhodný považuji poslední odstavec závěru.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 12653