KALÁBOVÁ, J. Studium antimikrobiálního účinku vybraných druhů koření [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Voběrková, Stanislava

Studentka přistupovala samostatně k plnění zadání své diplomové práce. Svědomitě nastudovala dostupnou literaturu,provedla celou řadu experimentálních prací,které vyhodnotila a interpretovala dosažené výsledky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

RNDr.Eva Dvořáčková

Diplomová práce Bc. Jany Kalábové na téma Studium antimikrobiálních účinků vybraných druhů koření je velmi aktuální a zajímavou problematikou s ohledem na pozitivní účinky obsažených látek na lidské zdraví. Autorka předloženou práci rozdělila do sedmi kapitol na 69 stranách. Práce je zpracována velmi přehledně. Grafy i tabulky mají jednotný vzhled, jsou srozumitelné i díky doplnění o poznámky s popisem použitých značek a zkratek. Stylizace diplomové práce je na pěkné úrovni bez větších chyb nebo velkého množství překlepů. V teoretické části se studentka věnuje charakterizaci použitých druhů koření, objasňování základních pojmů a metodiky využívané pro studium antimikrobiálních účinků a charakterizaci extrakčních postupů pro získávání esenciálních olejů. Literární přehled je zpracován z poměrně velkého počtu publikací, z nichž je většina vydána v posledních letech a jedná se tedy o velmi aktuální informace a data. Velká část použitých publikací byla uveřejněna v zahraničních renomovaných časopisech a studentka prokázala schopnost pracovat se zahraničními databázemi. Kladně hodnotím schopnost zpracování velkého množství informací do stručné a přehledné rešerše a taktéž schopnost velmi dobrého překladu zdrojových informací do českého jazyka. Praktická část je věnována testování antimikrobiálních účinků extraktů z koření pomocí různých mikroorganismů a porovnání vztahu těchto účinků k celkovému obsahu polyfenolů a antioxidační aktivitě. Diplomová práce podle mého názoru zcela naplnila požadavky uvedené v zadání. Práci považuji věcně za zajímavou, bez logických chyb či nekonzistencí. Otázky: 1) Uveďte důvody, proč jste zvolila měření antioxidační aktivity na gallovou kyselinu a ne na Trolox, který je také velmi běžně využíván. 2) V čem spočívají nevýhody stanovení antioxidační aktivity metodou DPPH?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 65192