KOSTKA, M. Analýza firmy pomocí vybraných metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Hanušová, Helena

Při obhajobě doporučuji zodpovědět následující otázky: 1. S ohledem na silné postavební dběratelů v odvětví uveďte potencionální rizika spojená se ztrátou významného odběratele 2. Specifikujte kriteria spojená s výběrem investice a blíže vysvětelete význam koeficientu v tab.č.37

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Janáč, František

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 65186