VAŇATKA, M. Magnetické multivrstvy pro aplikace ve spintronice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Urbánek, Michal

Bakalářská práce Marka Vaňatky se zabývá metodami přípravy a charakterizace magnetických tenkých vrstev a multivrstev. Autor provedl pečlivou rešeršní studii zahrnující jak základy magnetismu pevných látek, tak i principy současných spintronických zařízení. V experimentální části práce jsou popsány depozice tenkých vrstev metodou iontového naprašování a jejich charakterizace pomocí magnetotransportních a magnetooptických měření. Pan Marek Vaňatka pracoval samostatně, s velkým nadšením a nasazením. Velmi oceňuji jeho každodenní poctivou práci v laboratoři, která daleko přesáhla témata zmiňovaná v bakalářské práci. Dále musím vyzdvihnout jeho trpělivost, cílevědomost a optimismus, které projevil, když se experimenty nevyvíjely podle očekávání. Předkládaná bakalářská práce je velmi pečlivě zpracována, dosažené výsledky jsou přehledně a systematicky prezentovány. Konstatuji, že autor splnil všechny požadavky a cíle zadání. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji výsledným klasifikačním stupněm A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Dvořák, Petr

Autor se ve své práci „Magnetické multivrstvy pro aplikace ve spintronice“ zabývá dynamickým vědním oborem s předpokládanou vysokou využitelností v praxi. V první části velmi pečlivě, přehledně a s velkým množstvím ilustrativních obrázků o vysoké výpovědní hodnotě předkládá teorii magnetismu se zaměřením na magnetické vlastnosti látek. Tento teoreticky velmi náročný rešeršní úkol je logicky uspořádán a podložen množstvím odborných citací a stává se tak dobře čitelným. V druhé části práce se autor věnuje ústřednímu pojmu magnetorezistence s důrazem na interpretaci získaných výsledků a dále navazuje na přímé aplikace v paměťových zařízeních. Stěžejní částí práce je však příprava magnetických vzorků a jejich následná experimentální analýza pomocí magnetotransportních a magnetooptických měření. Zde jsou výsledky publikovány pomocí přehledných grafů a tabulek s kvalitním popisem fyzikálních dějů z nich vyplývajících. Autor zde postupuje velmi systematicky a prezentuje nejdříve výsledky na jednoduchých strukturách a plynule přechází na složitější struktury, kde již interpretace naměřených dat není na první pohled zřejmá. Kladně hodnotím kritické nahlížení na problémy a snahu naznačit všechny možné příčiny neúspěšných experimentů. Avšak občas se autor pouští do osobních názorů na úkor odbornosti a profesionality textu. Dalším negativem je nekonzistentnost u citací odborné literatury. Tyto drobné nedostatky lze v bakalářské práci akceptovat a přisoudit chybám začínajícího badatele. Předloženou práci naopak považuji za nadstandardní a je patrný velký kus vědecké práce a času při samotném zpracování bakalářské práce. Všechny cíle v zadání byly také splněny na výbornou. Navrhuji tedy komisi práci k obhajobě s výslednou známkou A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 65170