BERÁNEK, J. Povrchové plazmonové rezonance na koloidních nanočásticích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Šikola, Tomáš

Student pracoval velmi samostatně a iniciativně. Velkou měrou přispěl i k zajištění svého studijního pobytu na univerzitě v Mexiku, kde pracoval na části své diplomové práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Brzobohatý,, Oto

Diplomová práce pana Jiřího Beránka, pojednávající o povrchové plazmonové rezonanci na koloidních nanočásticích je logicky a přehledně uspořádaná. Po krátkém úvodu do problematiky následuje kapitola, dávající stručný přehled teorie rozptylu světla. Čtenář je stručně seznámen s dvěma nejčastěji používanými modely rozptylu (Rayleigh a Mie). Je zde rovněž zavedena veličina extinkce, která byla vybrána pro charakterizaci rozptylu světla na koloidním roztoku. Kapitola 3 diskutuje vliv tvaru a velikosti nanočástice na dielektrickou funkci této částice, a způsob jak se její změna promítá do optické odezvy. V kapitole 4 jsou stručně popsány použité numerické metody: metoda vázaných dipólů a metoda FTDT a jejich možná omezení při výpočtech rozptylu na kovových nanočásticích. V úvodu 5. kapitoly diplomant popisuje realizovanou experimentální sestavu pro měření extinkčních spekter a srovnává naměřená a vypočtená spektra zlatých kulových koloidních nanočástic. Pro výpočty extinkčních spekter diplomant použil dostupné programy, DDSCAT, MiePlot a Lumerical. V další části kapitoly je probrána metoda chemické syntézy nekulových kovových útvarů. Pro další výpočty a měření byly vybrány zlaté nanotyčky s různými poměry stran a podobně jako u kulových objektů bylo provedeno srovnání teorie s experimentem. Závěr kapitoly je věnován srovnání vypočtených extinkčních spekter pro různé tvary nanočástic. Kapitola 6 shrnuje dosažené výsledky. Grafická úprava diplomové práce je na vysoké úrovni nicméně diplomant se nevyhnul řadě překlepů. U některých vztahů, např. (2.1) diplomant nedefinuje všechny použité symboly, což poněkud stěžuje srozumitelnost pasáže. Diplomant nastudoval celou řadu česky i anglicky psaných publikací týkající se dané problematiky, bohužel citace [36] v seznamu literatury chybí. Až na výše zmíněné formální nedostatky je diplomová práce na vynikající úrovni. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují a rozsah práce je plně dostačující pro pokrytí teoretické i experimentální části. Diplomant splnil zadání diplomové práce v plném rozsahu a celkově hodnotím práci výborně/A a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 65160