SKULA, D. Datová fúze pro určování rotace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Žalud, Luděk

Diplomová práce navazovala na předchozí semestrální projekty. Hlavním cílem práce bylo vytvořit a otestovat zařízení pro měření azimutu s kompenzací náklonu. Student dokázal samostatně nastudovat potřebné znalosti a seznámil se důkladně s problematikou měření geomagnetického pole a náklonu pomocí inklinometrů. Přípravek byl prakticky realizován a měl jsem možnost jej otestovat v činnosti. Student pracoval samostatně a iniciativně, konzultace vyžadoval v rozsahu odpovídajícím zpracovávanému problému. Práce prokazuje studentovy vynikající schopnosti činnosti na zadaném úkolu a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Kopečný, Lukáš

Úkolem studenta bylo navrhnout a realizovat modul, pro určení natočení objektu ve třech osáchpomocí vhodných senzorů (MEMS gyroskopy, akcelerometry, magnetometry). Zadání, jež předpokládá poměrně velký rozsah znalostí, bylo bez výhrad splněno. Práce o rozsahu 78 stran je logicky rozčleněna do sedmi kapitol. Student se v přiměřené míře věnuje popisu jednotlivých senzorů a jejich specifik, hardwarovému řešení modulu, návrhu software modulu a řešení řídicího software na PC včetně popisů algoritmů kompenzací a kalibrací. Celá práce působí velmi profesionálně, aplikované výsledky splňují zadání. Navržený systém se zdá být použitelný k zamýšlenému účelu. Po formální stránce lze práci kromě drobných gramatických chyb vyčíst především častý výskyt anglických popisků v obrázcích a jejich nejasný původ, nedostatečný popis grafů chyb magnetometru (uveden pouze v textu práce) a provedení popisků obrázků, grafů a tabulek obecně. Práci lze označit za původní. Bakalář jistě projevil inženýrské schopnosti a doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 19/20
Odborná úroveň práce A 50/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
95

eVSKP id 12650