CZECZOTKOVÁ, I. Ovlivnění základu daně různými způsoby pořízení majetku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Svirák, Pavel

Práci hodnotím známkou velmi dobře Doporučuji, aby studentka odpověděla na níže uvedený dotaz: Uveďte, jak by se pracovalo s úrokem z úvěru uhrazeným před uvedením majetku do užívání

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

David, Jaroš

Slečna Czeczotková zpracovala svou bakalářskou práci na více než nadprůměrné úrovni, kdy věcně a výstižně vysvětlila veškeré pojmy a danou problematiku. V teoretické části použila příslušné zdroje, které dobře spojila dohromady aniž by nějak zásadně narušila celistvost celé své práce. V praktické části správně porovnala metody financování nákupu osobního automobilu a vybrala tu nejvhodnější variantu dle požadavků a parametrů zvolených danou společností. Celou práci až na malé chybičky hodnotím maximálně kladně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 65076