JAŠÍČEK, R. Manipulační operace s průmyslovými roboty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Pochylý, Aleš

Práce je zpracována velmi dobře. Po formální stránce se v práci vyskytují jen minimální nedostatky. Cíle práce jsou splněny. Student obsáhl poměrně podrobně problematiku uchopování objektů průmyslovými roboty. V rámci praktické části student obsáhnul možnosti programování robotů KUKA v jazyce KRL a vypracoval funkční demonstrační aplikaci zaměřenou na manipulaci, resp. depaletizaci objektů. Pozitivně hodnotím rozsah práce, tak i samostatnost při zpracování dílčích bodů zadání práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kubela, Tomáš

Práce je zpracována na slušné úrovni. Demonstrační aplikace – manipulace s robotem KUKA KR3 – je dobře zdokumentována. Práci lze maximálně vytknout příliš dlouhou teoretickou část.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 65069