ČERNOŠEK, M. Elektrický pohon motocyklu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Kaplan, Zdeněk

Tématem diplomové práce Martina Černoška je konstrukční řešení přestavby motocyklu na elektrický pohon. Diplomant pracoval na své práci svědomitě, iniciativně a velmi samostatně. Konzultací využíval zpočátku k vyjasnění zadání a upřesnění jeho cílů, později velmi zřídka. Podařilo se mu nahradit spalovací motor elektromotorem, navrhnout akumulátorový systém a konstrukčně vyřešit související změny včetně pevnostní kontroly vybraných dílů. Konstatuji, že zadaní své diplomové práce splnil v celém rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kloss, Ondřej

Cílem diplomové práce byla přestavba motocyklu na pohon elektromotorem. V úvodních kapitolách diplomant podává přehled o existujících motocyklech poháněných elektromotorem a o důležitých parametrech jejich hlavních částí. K přestavbě si zvolil motocykl Suzuki DR-Z 400 SM, který patří do skupiny motocyklů určených pro volný čas (funbike, supermotorad). Nahradil jeho spalovací motor vybraným elektromotorem a navrhl akumulátorový systém pohonu, včetně systému nabíjení, zvolil řídicí jednotku motoru, navrhl sekundární převod, zkonstruoval uchycení elektrického pohonu, pokusil se stanovit dynamické parametry motocyklu a provedl pevnostní kontrolu nově navržených součástí. V závěru zhodnotil provedenou přestavbu i navržený elektromotocykl. Diplomant svojí prací prokázal, že je schopen využívat vědomostí získaných studiem k vyvozování správných technických závěrů a k samostatné inženýrské činnosti. Jeho diplomová práce má dobrou úroveň, drobné stylistické a gramatické nedostatky nejsou na úkor srozumitelnosti textu, např. str. 33: "Osovou vzdálenost lze upravovat pomocí napínáku řetězu, který je řešen posuvem osy zadního kola". Konstatuji, že zadání diplomové práce bylo splněno a DP doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Práce s literaturou včetně citací B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 65014