KONEČNÝ, J. Hodnocení struktury povrchu bezkontaktní metodou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Pernikář, Jiří

Hodnocení jakosti funkčních ploch se neustále vyvíjí a zdokonaluje. S tím souvisí snaha výrobců měřicích přístrojů nabízet stále dokonalejší profiloměry. Práce podává přehled požadavků na jakost ploch a jejich vyhodnocování podle platných norem a jednoducé srovnání naměřených parametrů struktury povrchu pomocí laboratorních a dílenských přístrojů. Student v úvodu práce na projektu neměl dostatečné znalosti v oboru, v průběhu práce zásadní principy pochopil a solidně formuloval.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu D
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Jankových, Róbert

Bakalářská práce pana Jana Konečného odpovídá zadání. Práce jako celek splňuje cíle zadání. Metodika splnění cíle bakalářské práce je správná. Hodnocená bakalářská práce prokazuje schopnost studenta řešit praktické problémy na vysokoškolské úrovni. Provedená demonstrační měření jsou původní. Na základě provedených měření na jediném vzorku student prokázal v zásadě správně interpretovat dosažené výsledky. Objasnění rozdílu v naměřených hodnotách (str. 35) je neúplné a jen částečně pravdivé. Dosažené výsledky jsou obecně využitelné v praxi i pro potřeby výuky na FSI VUT. Je ovšem možné konstatovat, že vyšší počet měření a počet vzorků s různou kvalitou povrchu by umožnil zformulovat hodnotnější závěry k řešené problematice. Práce je logicky rozdělena do tří kapitol. Přílohy tvoří seznam obrázků a seznam tabulek. Po formální stránce je hodnocená práce zpracována na požadované úrovni s některými věcnými, gramatickými nebo formulačními chybami: • překlad abstraktu do angličtiny není přesný, • při citování a tvorbě záznamů o bibliografických citacích nejsou důsledně dodrženy pravidla dle ČSN ISO 690 (psaní názvů zdroje kurzívou, úplnost údajů atd.), • číslování použitých zdrojů není jednotné (str. 37), • v seznamech obrázků a tabulek jsou chyby v odkazech na příslušné stránky (str. 38, 39). Student při zpracování práce vychází z doporučené literatury. Vlastní text je tvůrčím způsobem doplněn především v kapitole 3.3, která přináší některé nové myšlenky. Citace jsou v celém textu uvedeny a přehledně rozlišují převzatý a původní text. Výsledek práce prokázal, že autor má potřebné zkušenosti z práce s technickou literaturou a potřebným softwarem. Předloženou bakalářskou práci hodnotím známkou „uspokojivě / D“.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 65005