CHRÁST, O. Pevnostní výpočet výměníku tepla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Nekvasil, Richard

Diplomant Ondřej Chrást měl ve své diplomové práci za úkol provést kontrolní pevnostní výpočet výměníku tepla (kotle na odpadní teplo). V úvodní části zpracoval přehlednou rešerši zařízení pro výměnu tepla, způsobu únavového poškozování a teorie MKP. Dále byl proveden kontrolní výpočet dvouchodého výměníku dle předpisu ASME Code, Section VIII, kde analytickým vztahům nevyhovovaly trubkovnice, proto bylo rozhodnuto o provedení numerické simulace pomocí MKP. Výsledky prokázaly nesprávnost návrhu tlouštěk trubkovnic. Pro vybraná dvě hrdla bylo provedeno posouzení na únavu, které vyhovělo požadavkům na dovolený počet cyklů. Práce je po své obsahové i grafické stránce zpracována na velmi dobré úrovni. Práce patří mezi středně obtížné. Bylo nutné osvojení si metodiky návrhu tlakových nádob dle amerického standardu a software ANSYS pro provedení napěťových simulací. Její pojetí bylo správné a velmi zdařile. V průběhu zpracování diplomové práce projevoval student aktivní zájem o řešenou tématiku, prokázal samostatnost a schopnost řešení konkrétních problémů, které nastaly v průběhu řešení diplomové práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Létal, Tomáš

Cílem práce pana Bc. Ondřeje Chrásta byl konstrukční návrh výměníku tepla na základě specifikace zařízení. Úvodní část práce obsahuje popis jednotlivých typů výměníků tepla, po kterém následuje přehled základní teorie k únavě materiálu a na závěr se věnuje teorii MKP a softwaru ANSYS. Tato část přes svou nevelkou délku obsahuje mnoho relevantních informací pro následující praktickou část. Stěžejní částí práce je konstrukční návrh výměníku tepla, který je proveden pomocí vzorců podle ASME Section VIII Div. 1 a některé části jsou kontrolovány pevnostní analýzou pomocí MKP. Všechny požadavky a cíle zadání byly splněny, práce obsahuje jen pár menších chyb. Tato práce je velmi zdařilá a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 65034