ŠENKÝŘ, M. Návrh referenčních modelů kluzáku L23 Blaník [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Urík, Tomáš

První kapitola je věnovaná popisu rekonstruovaného kluzáku L23 Blaník. V teoretických kapitolách dva, tři, čtyři a pět jsou popsané základní principy práce s referenčními modely a jejich využití v průběhu životního cyklu letadel z historické perspektivy, přes současnost až po nástin blízké budoucnosti. Návrh referenčních modelů na základě původních 3D dat je provedený v šesté kapitole. Sedmá kapitola se zabývá experimentální kontrolou navržené geometrie pomocí optického skenovacího systému ATOS a speciálního kontrolního makra Compare of curves. Moderní využití referenčních modelů je zpracováno v osmé kapitole, která se zabývá koncepčním návrhem progresivní technologie výroby plechových dílců včetně návrhu výrobních přípravků. V závěru práce autor shrnuje dosažené výsledky a naznačuje dva další směry, které by mohly přispět k zefektivnění toku informací v rámci životního cyklu letadel. Diplomovou práci dále doplňuje sedm příloh s vysoce kvalitními obrázky, které dokumentují dosažené výsledky. Předložená diplomová práce prokázala schopnosti autora řešit technicko inženýrské problémy na vysoké úrovni a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Mališ, Michal

Cílem diplomové práce bylo vytvořit geometrický referenční model kluzáku L23-Blaník podle dokumentace výrobce kluzáku Aircraft Industries. Diplomová práce byla navržena realizována ve spolupráci s touto firmou. Po úvodních kapitolách s popisem historie a konstrukce kluzáku, jsou následují kapitoly věnované zásadám geometrického modelování systémových ploch letounu. Popis je doplněn o historické souvislosti a dříve používané techniky definice geometrie. Nadplán a možná trochu zbytečně je popisována struktura programu GL-3 (CAD systém vyvinutý v n. p. Let Kunovice v 80. letech). Další kapitoly uvádí zásady definice referenčního modelu (RFMD) letounu, popisu základních pravidel, definic souřadných systémů hlavních částí a navazují na využití RFMD v životním cyklu letounu PLM. Popsány jsou jak možnosti využití moderních softwarových nástrojů, tak filozofie práce s nimi, aby byla práce efektivní. Tyto kapitoly byť jsou popisné, tak jsou přínosné pro konstruktéry a manažery leteckých firem, neboť práce s daty v modelech není vždy efektivně využívána. Následuje tvorba samotného RFMD kluzáku opět podrobně popsanými kroky. Model vycházel ze starého modelu vytvořeného v systému GL-3v 80. letech. Uvedeno je také porovnání a geometrické odchylky starého modelu s novým. Nebývalým zpestřením práce je experiment porovnání RFMD VOP s reálnou konstrukcí. Konstrukce VOP byla zapůjčena z funkčního kluzáku a naskenovaná 3D skenerem. Výsledek porovnání ukázal slušnou shodu. V závěru práce je navrženo možné využití modelu, který byl vytvořen v systému Catia V5 při plánování výroby a konstrukci přípravků. Tato kapitola nastiňuje cestu jak letoun technologicky zjednodušit a zefektivnit. Samotná práce je rozsahem zpracovaného tématu úzce zaměřena na oblast geometrického modelování ploch letounu a „reverse engineering“, což je v současné době aktuální téma pro zadavatele práce. Ačkoliv práce není věnovaná návrhu letounu, považuji ji za přínosnou a poučnou zejména pro inženýry působící v domácím letecký průmysl. Práce je napsaná ve slovenštině se slušnou stylistickou a grafickou úpravou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 65020