KREJČÍK, V. Analýza vybrané firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Hanušová, Helena

Při obhajobě doporučuji zodpovědět následující dotazy: 1. Uveďte, jaká rizika spočívají v realizaci e-shopu při prodeji traktorů 2. Uveďte další možnosti podpory prodeje, kterými by se dal podpořit navrhovaný záměr získat nové trhy

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části C Návrhy mají dost obecný charakter
Přínos a praktické využití návrhu B
Iniciativa a samostatnost při zpracování B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 C Ve dvou případech student neuvedl zdroj citace (v pasáži týkající se vývoje firmy Zetor)
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) C
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Veselý, Petr

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 40711