ŠTĚPÁNKOVÁ, E. Současné technologie výroby barevných fotografií [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Dzik, Petr

Kladně hodnotím aktivní a svědomitý přístup k řešení zadaných úkolů. Autorka prokázala schopnost samostatného studia literárních zdrojů jakož i samostatné experimentální práce a vyhodnocení jejích výsledků. Autorka také prokázala své dovednosti při zpracování získaných výsledků a vlastní tvorbě písemné podoby práce. Dále vysoce kladně hodnotím skutečnost, že se přes omezený časový rámec vyhrazený pro bakalářskou práci podařilo zahrnout i originální experimentální část.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 12
Studium literatury a její zpracování B 11
Využití poznatků z literatury A 12
Kvalita zpracování výsledků B 11
Interpretace výsledků, jejich diskuse A 12
Závěry práce a jejich formulace A 12
Využívání konzultací při řešení práce A 12
Celkový přístup k řešení úkolů A 12
Navrhovaná známka
A
Body
94

Posudek oponenta

Jančovičová, Viera

Ako uvádzate v práci, merania optickej hustoty boli robené na piatich miestach. Pri meraní súradníc L* a* b* na výpočet gamutu sa použila kvôli časovej náročnosti len jedna vzorka alebo sa vypočítali priemerné hodnoty z viacerých meraní? Ktorý z Vami študovaných materiálov je podľa Vášho názoru najvhodnejší na výrobu farebných fotografií? K práci mám niekoľko formálnych pripomienok: horšia čitateľnosť obrázkov (obr. 19-žltá farba, obr. 27 - rozmazané písmo), niekoľko preklepov (neukončená veta na str. 9), grécke písmena v obr. 3 nesúhlasia s popisom pod obrázkom . Taktiež si myslím, že rozsah 51 strán je vzhľadom na to, že sa jedná o bakalársku prácu priveľký.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 8508